Badania i rozwój

W 2013 roku wdrożono do produkcji seryjnej nowe stopy aluminium przeznaczone do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła dla branży automotive.

IMPEXMETAL S.A. ZAKŁAD HUTA ALUMINIUM KONIN

W 2013 roku wdrożono do produkcji seryjnej nowe stopy aluminium przeznaczone do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła dla branży automotive. Stopy te zostały opracowane w ramach zakończonego w 2012 roku projektu "Opracowanie technologii produkcji taśm ze stopów aluminium o specjalnych właściwościach użytkowych", który realizowany był w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego: Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie oraz Impexmetal S.A. – Huta Aluminium Konin. Zadania realizowane w ramach tego projektu były dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia Initech. W 2013 roku nowe stopy zostały skierowane do walidacji do nowych klientów, którzy testowali ich zastosowanie do produkcji różnych elementów wymienników ciepła. Nowe stopy w porównaniu ze stopami do tej pory oferowanymi charakteryzują się lepszą odpornością korozyjną, wyższymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wyższą odpornością termiczną. Stopy zostały pozytywnie ocenione przez klientów z branży automotive i obecnie sukcesywnie zastępują do tej pory oferowane stopy.

Ponadto w ramach wewnętrznych prac badawczo – rozwojowych udoskonalono technologię produkcji wybranych wyrobów dla branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i opakowaniowej.

WM Dziedzice S.A.

W 2013 roku Spółka prowadziła następujące prace rozwojowe:

  • prowadzono prace nad zmianą kształtu narzędzi na pręty o kształcie czworokąta i sześciokąta.
  • poszerzenie asortymentu – nowe wyroby w postaci sześciu nowych kształtowników MA56, trzech produkowanych w gatunkach CW614N i CW617N,
  • prowadzono pracę nad wdrożeniem do produkcji nowych kształtów rur profilowych o przekroju 4k z otworem 4k, prostokątnych z otworem prostokąta oraz z rurami profilowymi o przekroju owalu z owalem w środku.
  • próby z nowymi gatunkami stopów oraz nowymi kształtami, przeprowadzono próby z nowymi gatunkami stopów CW709R, CW626N i CW511L Wyroby z w/w gatunków zostały wprowadzone do oferty handlowej.

W 2014 roku prowadzone będą dalsze prace związane z poszerzeniem asortymentu poprzez próby z nowymi gatunkami stopów w związku z zapotrzebowaniem rynku na wyroby ze stopów z niską zawartością ołowiu
i stopów miedzi alternatywnych tradycyjnym mosiądzom ołowiowym, oraz dalsze prace nad nowymi kształtownikami oraz rurami profilowymi.

ZM SILESIA S.A.

Prace badawcze prowadzone w 2013 roku związane były przede wszystkim z wymaganiami jakościowymi firmy Enersys i opierały się głównie na poszukiwaniu zależności stosowanego surowca, tj. ołowiu, parametrów prowadzenia procesu otrzymywania glejty surowej w nowym piecu Burtona, oraz określeniu optymalnego prowadzenia prażenia glejty, w celu uzyskania optymalnego dla klienta ciężaru nasypowego minii ołowianej. Równoległe prowadzono badania rozkładu cząstkowego minii ołowianej (tj. krzywa uziarnienia) na zakupionym w tym celu granulometrze, parametru wymaganego przez potencjalnych klientów.