Zasady zarządzania zasobami finansowymi

Grupa prowadzi aktywną politykę zarządzania zasobami finansowymi. Struktura organizacyjna pionów finansowych spółek z Grupy dostosowana jest ściśle do specyfiki każdej z firm. Grupa prowadzi strategię ciągłej poprawy struktury finansowania. Grupa współpracuje z kilkoma polskimi bankami ale też prowadzi rozmowy z innymi instytucjami finansowymi celem optymalizacji kosztowej w zakresie finansowania działalności.

Ze względu na charakter i wielkość Grupy na bieżąco prowadzony jest w formie raportu monitoring płynności finansowej na okres trzech tygodni do przodu.

Spółki z Grupy Kapitałowej obsługuje dług odsetkowy bez opóźnień zarówno w zakresie spłaty kapitału jak i odsetek. Impexmetal SA prowadzi ciągły monitoring należności przeterminowanych w zakresie całej Grupy Kapitałowej. Jest to istotne ze względu na fakt, iż często odbiorcami firm z Grupy Kapitałowej są ci sami klienci, co może powodować kumulację należności w przeterminowaniu na poziomie Grupy – mierzenie ryzyka na klienta.

Spółki na bieżąco monitorują cykl rotacji kapitału obrotowego i dążą do skrócenia terminów płatności należności oraz równocześnie wydłużenia spłaty zobowiązań. Niestety proces ten jest niełatwy do przeprowadzenia szczególnie w zakresie dostawców kluczowych surowców. Spółki prowadzą aktywną politykę zarządzania ryzykiem finansowym jak i zmienności cen surowców. Większość spółek z Grupy wprowadziła politykę zarządzania ryzykiem zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Spółki Polityka ta reguluje zasady stosowania zabezpieczeń w odzwierciedleniu strony fizycznej prowadzonej działalności handlowej. Impexmetal S.A. monitoruje w ramach Grupy w cyklu tygodniowym ilość i wielkość otwartych pozycji zarówno na rynku walutowym jak i rynku metali oraz w cyklu miesięcznym wycenę ww. pozycji.