Cynk i ołów

a) Przedmiot działalności

Segment Cynk i Ołów składa się z producentów: Baterpol S.A., ZM Silesia S.A.

Każda ze spółek działa na różnych rynkach produktowych. Baterpol S.A. zajmuje się recyklingiem akumulatorów oraz przetwórstwem ołowiu. ZM Silesia S.A. zajmuje się przetwórstwem cynku i ołowiu.

Podstawowymi produktami tego segmentu są:

 • ołów rafinowany i stopowy – służący głównie do produkcji akumulatorów,
 • blacha cynkowa i cynkowo – tytanowa na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie,
 • anody cynkowe stosowane w galwanotechnice,
 • drut cynkowy i cynkowo – aluminiowy stosowany w metalizacji natryskowej,
 • stopy odlewnicze dla hutnictwa,
 • tlenki cynku – zastosowanie w przemyśle oponiarskim, farmaceutycznym i paszowym,
 • tlenki ołowiu – zastosowanie w akumulatorach.

Produkty tego segmentu znajdują zastosowanie głównie w produkcji akumulatorów, w budownictwie, przemyśle gumowym, galwanotechnice i hutnictwie.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Sprzedaż ilościową oraz przychody ze sprzedaży Segmentu Cynk i Ołów w latach 2013 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

SpółkaAsortymentIlość [T]Wartość [TPLN]
2013201220132012
Baterpol          
  Ołów i stopy 37 792 34 527 280 360 247 312
  Wyroby z ołowiu 718 751 13 565 14 906
  Produkty uboczne   5 090 5 056
  Usługi przerobu 300 2 725 149 4 792
  Pozostałe     3 971 2 312
  Razem 38 810 38 003 303 135 274 378
ZM Silesia (Oddział Silesia)        
  Blachy 8 975 9 465 78 685 85 421
  Anody 1 767 1 615 13 024 12 369
  Drut 1 868 1 967 18 005 19 860
  Stopy 1 680 1 386 11 890 10 003
  Pozostałe 1 1 13 922 11 649
  Razem 14 291 14 434 135 526 139 302
ZM Silesia (Oddział Oława)        
  Tlenki cynku i ołowiu 23 980 21 585 163 125 150 868
  Pozostałe  41 39 27 137 14 151
  Razem 24 021 21 624 190 262 165 019
Polski Cynk     1 036 138
Razem Segment Cynk i Ołów   77 123 74 061 629 959 578 837

Rok 2013 zakończył się dla Segmentu Cynk i Ołów wyższą o 4% sprzedaż ilościową,  tj. o  3,0 tys. ton w stosunku do 2012 roku. Największa dynamika wzrostu wystąpiła w  ZM Silesia (Oddział Oława) i wyniosła 11%.

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Cynk i Ołów w latach 2013 – 2012 przedstawia poniższa tabela:

Struktura sprzedaży [%]20132012
Kraj 70% 70%
Niemcy 8% 10%
Słowacja 6% 0%
Czechy 4% 2%
Francja 4% 3%
Włochy 2% 6%
Austria 1% 1%
Hiszpania 1% 0%
Korea Południowa 1% 2%
Turcja 1% 1%
Pozostałe 3% 5%
Eksport jako % sprzedaży łącznej 30% 30%

Udział sprzedaży krajowej w Segmencie Cynku i Ołowiu w 2013 roku pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wyniósł 70pp. Zmianie uległy kierunki eksportu, zmniejszył się udział sprzedaży do Niemiec, a zwiększył do Słowacji i Czech.

c) Udział w rynku

Udziały w rynku w Segmencie Cynku i Ołowiu należy rozpatrywać w podziale na asortymenty ze względu na ich odmienne zastosowanie i grupy odbiorców.

Udziały Segmentu Cynku i Ołów na rynku europejskim w rozbiciu na asortymenty w 2013 roku są szacowane na:

 • rynek tlenków ołowiu - około 15%,
 • rynek drutu cynkowego - około 9%,
 • rynek tlenków cynku - około 7%,
 • rynek blachy cynkowo – tytanowej - około 3%,
 • rynek ołowiu i stopów - około 2 %.                                      

Udział Segmentu Cynku i Ołowiu na rynku krajowym w rozbiciu na asortymenty w 2013 roku :

 • rynek tlenków ołowiu – około 94%,
 • rynek drutu cynkowego – około 71%,
 • rynek tlenków cynku – około 55%,
 • rynek blachy cynkowo – tytanowej - około 44%,
 • rynek anod cynkowych – około 39%,
 • rynek ołowiu i stopów – około 28%,
 • rynek stopów odlewniczych cynku – około 12%.

d) Konkurencja

Do konkurencji zagranicznej rynku blach i taśm cynkowo – tytanowych zalicza się dwie najbardziej liczące się firmy – Rheinzink i VM Zinc, których właścicielami są odpowiednio firmy Grillo i Umicore.

Na rynku krajowym najważniejszym konkurentem dla ołowiu i stopów jest Orzeł Biały. Pozostałymi dwoma konkurentami na rynku są Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA oraz KGHM Polska Miedź SA, które dysponują ograniczoną ofertą asortymentową, a produkcja ołowiu jest w wypadku tych dwóch firm „zajęciem dodatkowym”, prowadzonym niejako przy okazji pierwszoplanowej działalności.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Segment Cynku i Ołowiu kupuje głównie złom akumulatorowy, cynk i ołów. Ww. surowce kupowane są głównie w kraju.

f) Szczególnie kluczowe parametry dla Segmentu

 • ceny i dostępność złomu akumulatorowego,
 • popyt branży motoryzacyjnej i budowlanej, będącymi głównymi odbiorcami Segmentu Cynku i Ołowiu