Miedź

a) Przedmiot działalności

W Segmencie Miedzi Grupa posiadała dwóch kluczowych producentów: Hutmen S.A. oraz WM Dziedzice S.A., którzy działają na częściowo pokrywających się rynkach.

Najważniejszymi wyrobami tego Segmentu są:

 • pręty i druty z miedzi i stopów miedzi – dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego,
 • rury miedziane instalacyjne – na potrzeby budownictwa oraz rury ogólnego przeznaczenia,
 • rury ze stopów miedzi dla przemysłu energetycznego, stoczniowego i ciepłownictwa,
 • taśmy z mosiądzów i brązów – dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego,
 • krążki na potrzeby przemysłu monetarnego.

Najważniejszymi rynkami zbytu dla wyrobów segmentu miedziowego jest budownictwo, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, metalurgiczny oraz mennice.

b) Sprzedaż i rynki zbytu

Ilość i wartość Segmentu Miedź w latach 2013 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

SpółkaAsortymentIlość [T]Wartość  [TPLN]
2013201220132012
Hutmen          
  Stopy odlewnicze 3 426 3 588 62 487 77 850
  Druty, pręty i profile z miedzi 4 196 3 848 117 755 118 329
  Rury z miedzi 4 216 4 970 117 940 154 228
  Pręty i rury z brązu 665 641 21 047 21 916
  Materiały     128 548 28 625
  pozostałe     3 027 3 869
  Razem 12 503 13 046 450 804 404 817
WM Dziedzice        
  Pręty 16 665 12 343 310 003 247 825
  Rury 3 311 3 178 82 171 85 039
  Taśmy 1 337 1 428 25 478 38 105
  Krążki i klucze 2 802 2 357 86 402 66 963
  Pozostałe 5 735 4 716 29 538 29 338
  Razem 29 850 24 022 533 590 467 271
Razem Segment Miedź 42 353 37 068 984 394 872 088

Rok 2013 zakończył się dla Segmentu Miedzi wyższym poziomem sprzedaży ilościowej o 14% oraz wartościowej o 13%. Największy wzrost sprzedaży nastąpił w spółce WM Dziedzice S.A., przez co Spółka osiągnęła najwyższy wolumen w swojej historii.

W Spółce Hutmen S.A., nastąpił spadek sprzedaży ilościowej, głównie w asortymencie miedzianych rur instalacyjnych co było następstwem zmniejszenia zapotrzebowania zakupowego wśród odbiorców, głównie na rynku krajowym.

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Miedzi w latach 2013 – 2012 przedstawia poniższa tabela:

Struktura sprzedaży [%]20132012
Kraj 40% 52%
Czechy 13% 7%
Słowacja 7% 4%
USA 3% 4%
Włochy 2% 2%
Węgry 2% 1%
Holandia 1% 1%
Wielka Brytania 1% 1%
Bułgaria 1% 0%
Pozostałe 7% 8%
Eksport jako % sprzedaży łącznej 60% 48%

W 2013 roku w Segmencie Miedzi nastąpiła zmiana kierunków sprzedaży. Rynek eksportowy stał się rynkiem dominującym. Wzrost eksportu o 12% nastąpił głównie w związku ze wzrostem o 63,7 mln zł sprzedaży na rynek czeski oraz o 54,1 mln zł na rynek niemiecki.

c) Udział w rynku

Udziały w rynku w Segmencie Miedzi należy rozpatrywać w podziale na asortymenty przede wszystkim ze względu na ich odmienne zastosowanie i grupy odbiorców.

Spółki Segmentu Miedzi zajmowały w 2013 roku pozycję niewielkiego dostawcy na rynku europejskim. Największy udział w rynku europejskim wyniósł około 3% dla asortymentu prętów i profili miedzianych. Na światowych rynkach udział Segmentu Miedzi jest znikomy i nie przekracza 1%.

Udział asortymentów Segmentu Miedzi w rynku krajowym w rozbiciu na asortymenty w 2013 roku wynosił:

 • rynek prętów Ms - około 56%,
 • rynek brązów odlewniczych - około 48%,
 • rynek miedzianych rur instalacyjnych - około 46%,
 • rynek rur Ms - około 46%,
 • rynek prętów i profili miedzianych - około 12%.

d) Konkurencja

Do konkurencji zagranicznej w Segmencie Miedzi zalicza się takie światowe koncerny jak:

KM Europa Metal AG – największy światowy producent wyrobów w branży metali nieżelaznych. Roczna    produkcja wynosi ponad 600 tys. ton wyrobów z miedzi i stopów miedzi,

Wieland AG – niemiecka firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów z metali nieżelaznych, posiadająca 9 fabryk produkcyjnych na świecie, produkuje ok. 500 tys. ton wyrobów z miedzi i jej stopów,

Eredi Gnutti S.p.A. – koncern włoski, który produkuje pręty mosiężne, wyroby walcowane w postaci taśm, blach i krążków z miedzi i mosiądzu,

MKM – niemiecki producent półwyrobów z miedzi i jej stopów (druty, rury, płaskowniki, pręty, taśmy, blachy).

Do krajowej konkurencji zalicza się:

Walcownia Metali Nieżelaznych Gliwice – Łabędy – produkuje taśmy i blachy miedziane, mosiężne oraz brązowe; mosiądze i brązy odlewnicze. Zdolności produkcyjne firmy kształtują na poziomie 4,6 tys. ton/rok. Na rynku krajowym firma sprzedaje ok. 800 ton blach i taśm mosiężnych.

Huta „Będzin” S.A. – spółka znajdująca się w upadłości. Produkowała rury miedziane ciągnione ogólnego przeznaczenia, rury mosiężne oraz inne wyroby w tym pręty mosiężne. Część zakładu, produkująca rury mosiężne i miedziane, została kupiona przez firmę Motor – Energy, która produkuje rury mosiężne i miedziane. W zakresie rur mosiężnych roczna produkcja wyniosła około 100 ton.

e) Surowce i źródła zaopatrzenia

Głównymi surowcami w Segmencie Miedzi są: złom miedziany, mosiężny oraz katody miedziane. Ww. surowce nabywane są głównie na rynku krajowym i uzupełniane zakupami z importu.

f) Szczególnie kluczowe parametry dla Segmentu

 • poziom notowań miedzi, ze względu na występowanie substytucji dla instalacyjnych rur miedzianych, wykorzystywanych w branży budowlanej,
 • polityka remontowa w branży energetycznej, głównego odbiorcy rur kondensatorowych