Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 notaokres zakończony 31/12/2013okres zakończony 31/12/2012
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży produktów   2 139 032 2 135 334
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   589 649 460 959
Przychody ze sprzedaży ogółem 7 2 728 681 2 596 293
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   2 023 530 1 996 160
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   511 350 417 861
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 2 534 880 2 414 021
Zysk (strata) brutto na sprzedaży   193 801 182 272
Koszty sprzedaży   48 868 45 053
Koszty ogólnego zarządu   64 990 67 196
Pozostałe przychody operacyjne 10 25 039 28 689
Pozostałe koszty operacyjne 11 32 163 19 600
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   72 819 79 112
Przychody finansowe 13 31 756 39 583
Koszty finansowe 14 29 984 39 204
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   74 591 79 491
Podatek dochodowy 15 9 388 6 408
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   65 203 73 083
Przypadający:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej   59 852 70 207
Na udziały niekontrolujące   5 351 2 876
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   20 931 (22 452)
Zysk (strata) netto   86 134 50 631
Przypadający:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej   72 737 56 468
Na udziały niekontrolujące   13 397 (5 837)
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) 16 0,38 0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,38 0,29
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) 16 0,31 0,36
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,31 0,36

Skonsolidowany rachunek zysków i strat - działalność zaniechana

 okres zakończony 31/12/2013okres zakończony 31/12/2012
Działalność zaniechana    
Przychody ze sprzedaży produktów 1 150 1 353
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 26 816
Przychody ze sprzedaży ogółem 1 176 2 169
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 150 1 353
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 297
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 155 1 650
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 21 519
Pozostałe przychody operacyjne 39 235 5 499
Pozostałe koszty operacyjne 8 908 8 119
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 348 (2 101)
Przychody finansowe 9 14
Koszty finansowe 7 129 21 025
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 228 (23 112)
Podatek dochodowy 2 297 (660)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 20 931 (22 452)